„Born for aesthetics“, the Doric 20 & 60 shine at the Middle East Dubai International E-cigarette Exhibition

„Narodený pre estetiku“, Doric 20 a 60 svieti na medzinárodnej výstave Elektronických cigariet na Blízkom východe v Dubaji.

VOOPOO, an internationally renowned e-cigarette brand, previously revealed that the Doric series of products, based on the independently developed Innovative Tasty Optimal solution (ITO) platform, would be available at the end of September. In the Middle East Dubai International E-cigarette Exhibition, held on September 19 this year, the two products, Doric 20 & 60, were brilliantly debuted in advance, unveiling their mystery to the masses of vaping enthusiasts.

VOOPOO, medzinárodne uznávaná značka elektronických cigariet predtým odhalila, že séria produktov Doric založená na nezávisle vyvinutej platforme riešenia Innovative Tasty Optimal (ITO), bude k dispozícii koncom Septembra. Na Medzinárodnej Výstave Elektronických cigariet na Blízkom východe v Dubaji, ktorá sa konala 19. septembra tohto roku, boli tieto dva produkty Doric 20 a 60 vopred debutované a bolo odhalené ich tajomstvo pre množstvo nadšencov vapingu.

Born for aesthetics, minimalist design + compact body shape

Narodený pre estetiku, minimalistický dizajn + kompaktný tvar tela

What impresses people most about the Doric series is its elegant design. Inspired by the mysterious Pantheon pillars of ancient Rome, the DORIC 20 & 60 offer consumers a reduced, but not simple, sensory experience. Through the use of innovative, slim aluminum body technology, the DORIC 20 & 60 not only have a comfortable grip, but also create a stylish and artistic experience.

Čo najviac zapôsobí na sérii Doric, je ich elegantný dizajn. DORIC 20 & 60, inšpirovaný tajomnými piliermi Panteónu v starovekom Ríme ponúka spotrebiteľom znížený, ale nie jednoduchý zmyslový zážitok. Vďaka použitiu inovatívnej technológie tenkého hliníkového tela majú DORIC 20 a 60 nielen pohodlný úchop, ale aj štýlový a umelecký dojem.

In particular, the Doric 20 has a 19mm diameter, extremely slim body design, and its all-metal texture feels perfect to the touch, while still being extremely light to carry. There are five fabulous colors for consumers to choose from: Space Gray, Pale Gold, Olive Green, Ice Blue and Rose Gold.

Napríklad Doric 20 má priemer 19 mm, extrémne štíhle telo a celokovová textúra je na dotyk perfektná a pritom je extrémne ľahká na prenášanie. Spotrebitelia si môžu vybrať z piatich báječných farieb: vesmírne šedá, svetlo zlatá, olivovo zelená, ľadová modrá a ružové zlato.

The Doric 60’s simple European-style, cylindrical, classic design and excellent holding experience were highly praised by the participants at the exhibition. The compact size and lightness of the Doric 60 means it will fit anywhere in your pocket or purse, while the combination of the all-metal body and the dark color scheme will prevent scratches and fingerprint smudges. Similarly, the Doric 60 also comes in five colors for customers to choose from: Space Gray, Deep-sea Blue, Olive Green, Ice Blue and Grapefruit Red.

Účastníci výstavy vrelo ocenili jednoduchý, valcovitý, klasický dizajn v Európskom štýle a vynikajúci zážitok z držania modelu Doric 60. Kompaktná veľkosť a ľahkosť Doric 60 znamená, že sa zmestí kamkoľvek do vrecka alebo kabelky, pričom kombinácia celokovového tela a tmavej farebnej schémy zabráni poškriabaniu a šmuhám odtlačkov prstov. Podobne je model Doric 60 dodávaný v piatich farbách z ktorých si zákazníci môžu vyberať: vesmírne sivá, hlbokomorská modrá, olivovo zelená, ľadová modrá a grapefruitová červená.

Stability in taste, superior battery life

Výborná stabilita, vynikajúca výdrž batérie

Adjusting the taste has always been the topic of greatest concern to vapers, and both these Doric products have a newly designed, infinitely adjustable, air system, which supports the adjustment of the airway to any size. In addition, a separate inlet hole has been designed for oral vaping users, with different, freely adjustable, aperture sizes to feel the different Loose or Tight vaping experiences, and the taste concentration can be adjusted at will.

Úprava vkusu bola vždy témou najväčšieho záujmu vaperov a oba tieto výrobky značky Doric majú novo navrhnutý, nekonečne nastaviteľný, vzduchový systém ktorý podporuje úpravu dýchacích ciest na akúkoľvek veľkosť. Okrem toho bol pre užívateľov ústneho vapingu navrhnutý samostatný vstupný otvor s rôznymi, voľne nastaviteľnými veľkosťami otvorov, tak aby ste pocítili rôzne voľné alebo tesné vapovanie zatiaľčo koncentráciu chuti je možné ľubovoľne upravovať.

The Doric 20 adopts innovative technology based on the ITO platform, which not only increases the atomization area inside the coil, but also increases the heating speed. The combination of performance and speed provides users with a powerful flavor experience like nothing experienced before. The innovative anti-condensation, anti-oil leakage design has improved the normal product experience pain points. In terms of battery life, the Doric 20 will be equipped with 1.5A Type-C fast charging, and the device will finish charging within 1 hour, which can easily allow a full day’s use for vapers. As the Doric 20 uses stable power output technology, it will ensure a consistent taste experience from the first to the last sip, regardless of the power level.

Doric 20 preberá inovatívnu technológiu založenú na platforme ITO ktorá zvyšuje nielen oblasť atomizácie vnútri cievky, ale tiež zvyšuje rýchlosť ohrevu. Kombinácia výkonu a rýchlosti poskytuje užívateľom silný chuťový zážitok aký tu ešte nebol. Inovatívny dizajn proti kondenzácii a úniku oleja zlepšil zlé stránky pri bežnom používaní produktu. Pokiaľ ide o výdrž batérie, Doric 20 bude vybavený 1,5A rýchlym nabíjaním typu C a zariadenie sa nabije do 1 hodiny, čo môže ľahko umožniť vaperom celodenné používanie. Pretože Doric 20 používa technológiu stabilného výstupného výkonu, zabezpečí konzistentný chuťový zážitok od prvého do posledného dúška bez ohľadu na úroveň výkonu.

The Doric 60 is controlled by VOOPOO’s Gene chip to ensure that users experience the rich taste of its 5-60W power, while the two PnP atomization cores of 0.2Ω and 0.3Ω, enable users to feel the different flavors of smoke from these different cores. In terms of battery life performance, the Doric 60 is equipped with a 1.6A Type-C interface for high-speed charging, as well as a 2500mAh high-capacity battery design, allowing vapers to avoid any issues with battery life.

Doric 60 je riadený génovým čipom VOOPOO, aby sa zabezpečilo že užívatelia zažijú bohatú chuť jeho výkonu 5-60 W zatiaľčo dve atomizačné jadrá PnP 0,2Ω a 0,3Ω umožňujú užívateľom pocítiť rôzne chute dymu z rôznych jadier . Pokiaľ ide o životnosť batérie, Doric 60 je vybavený rozhraním 1,6 A typu C na vysokorýchlostné nabíjanie a vysokokapacitnou batériou s kapacitou 2 500 mAh, ktorá vaperom umožňuje vyhnúť sa akýmkoľvek problémom s životnosťou batérie.

About VOOPOO

O VOOPOO

VOOPOO was established in 2017 and has rapidly risen through DRAG products, which have been widely acclaimed globally in a short period of time. As a high-tech enterprise with R&D, design, manufacturing and branding, VOOPOO has four major product series – DRAG, VINCI, ARGUS and V. Currently VOOPOO has presence in more than 70 countries in North America, Europe and Asia.

VOOPOO bolo založené v roku 2017 a rýchlo sa rozšírilo prostredníctvom produktov DRAG, ktoré boli v krátkom časovom období široko uznávané po celom svete. Ako high -tech podnik s R&D, dizajnom, výrobou a značkou má VOOPOO štyri hlavné produktové rady – DRAG, VINCI, ARGUS a V. V súčasnosti má VOOPOO zastúpenie vo viac ako 70 krajinách v Severnej Amerike, Európe a Ázii.

WARNING: This product may be used with e-liquid products containing nicotine. Nicotine is an addictive chemical.

UPOZORNENIE: Tento výrobok je možné používať s e-tekutými výrobkami obsahujúcimi nikotín. Nikotín je návyková látka.

VOOPOO Official Website: https://www.voopoo.com/

Oficiálna Webová stránka VOOPOO: https://www.voopoo.com/

IG: https://www.instagram.com/voopoo_global/

https://www.instagram.com/voopootechofficial/

Facebook:  https://www.facebook.com/Voopootech/

Tiktok:https://www.tiktok.com/@voopoo_indonesia?lang=en

Business Contact: sales@voopoo.com

Obchodný Kontakt: sales@voopoo.com

Media Contact: Kai@voopootech.com

Kontakt pre Médiá: Kai@voopootech.com